kele
perec1
garas1
65. évfolyam
38. szám
Megjelenés:
2021. 09. 23.
kiscim3821
 

Muravidéki Magyar Értéktár: a domonkosfai Árpád-kori templom

erttar48201A Szent Márton tiszteletére szentelt domonkosfai Árpád-kori templom egyike azon műemlékeinknek, amelyek már a tatárjárás korában is állhattak. Valter Ilona szerint az egykori Szent Vendel-templomot egyes kutatók e helyre lokalizálják egy 1208. évi oklevél szerint. Németh Zsolt és Simon Attila Az Őrség Árpád-kori templomai című könyvükben azonban ezt másként publikálták. Egyrészről már magának az egykori templomnak a Szent Vendelről való elnevezése is kétségbe vonható, ugyanis az 554 és 617 között élt Vendel nevű skót királyfi tiszteletéről úgy tartják, hogy csak a 18. században terjedt el Magyarországon a német telepesek hatására. Szerintük inkább egy másik, hasonló nevű szentről, a cseh királyi sarj Vencelről lehet szó, akinek tisztelete már a 11–12. században ismert volt a magyarság körében. Másrészről a már említett könyvükben a Szent Vencel-templom egykori helyét nem Domonkosfára, hanem a mai Kercaszomor határába helyezik.

A domonkosfai Szent Márton-templom minden valószínűség szerint 1241 előtt épült. Az Árpád-korban a mai Domonkosfa vidékén határőrök éltek. A település a Hahót nembeli Dominikról kapta a nevét, akitől 1265-ben vette meg a birtokot a Jure család. A templom 1366-ban már a veleméri plébániához tartozott. 1560 és 1714 között az evangélikus egyház vette birtokába. 1872-ben neoromán stílusban átépítették. 1971-ben és 1972-ben a műemléki kutatás során restaurálták.

erttar48202A templom egy dombon, a falu határának déli részén áll, körülötte katolikus temető található. Építőanyaga tégla. Németh Zsolt és Simon Attila könyve arról is említést tesz, hogy a középkori templomokat szerették úgy építeni, hogy a védőszentjük ünnepén a Nap pontosan az épület hossztengelyében keljen fel. A domonkosfai templom tájolása így arra mutat, hogy patrónusának ünnepe áprilisban vagy szeptemberben van. Így szerintük a domonkosfai templom eredeti patrónusa nem valószínű, hogy Szent Márton volt.

A templom egyhajós, félköríves szentéllyel, a nyugati homlokzata előtt torony áll. A hajó nyugati végében egy karzattartó pillér látható, amely az egykori karzatra utal. A templom belsejét minden bizonnyal freskók díszítették. Ezek létezéséről még a rekatolizáció idején, 1732-ben is beszámoltak. A freskók azóta megsemmisültek vagy megsemmisítették őket. Az épület fő ékessége a déli bélletes kapu, amit a jáki műhely alkotásának tartanak. A kapu íveit három-három oszlop tartja. Az oszlopfők közül egy dísztelen, egyet növényi motívumok díszítenek, a legbelső tetején pedig négyfejű sárkányok láthatók. A bejárat feletti tizenkét ívű timpanon-koszorúban egy nagyon különleges Agnus Dei-ábrázolás látható. Az Agnus Dei-jelkép a halál felett diadalmaskodó, megdicsőült Krisztus áldozatát szimbolizálja. A domonkosfai kőfaragvány érdekessége, hogy nem bárány, hanem párduc vagy nőstényoroszlán tartja a keresztet a már megszokott, Isten Báránya testtartásban. A „párduc” farka háromfelé ágazó liliomformát mutat. A domonkosfai ábrázolás már több történész és művészettörténész érdeklődését is felkeltette, de megnyugtató magyarázat mindmáig nem született róla.

 

AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA

Szakterület

kulturális örökség

Fellelhetőség helye

Domonkosfa

Értékszint

Muravidéki Magyar Értéktár

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

Javaslattevő(k)

dr. Kepéné dr. Bihar Mária, dr. Lendvai Kepe Zoltán és az MMÖNK

Javaslattétel kelte

Lendva, 2014. 11. 12.

 

Indoklás

A domonkosfai Árpád-kori templom a nyugat-pannon régió egyik kiemelt történelmi és művészettörténeti értéke. Az épület fő ékessége a déli bélletes kapu, amit a jáki műhely alkotásának tartanak, valamint az ott látható liliomosfarkú párduc ábrázolása. A domonkosfai Árpád-kori templom az egyik állomása az európai vallási turizmus egyik jeles útvonalának, a Szent Márton zarándokútnak.

 

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő bibliográfia

Balažic, Janez (szerk.): Umetnine iz Prekmurja. Od romanike do modernizma. 2009. Murska Sobota.

Kepéné Bihar Mária – Lendvai Kepe Zoltán: A domonkosfai Árpád-kori templom. In: Kő kövön maradjon. 2011. Lendva. 67–68.

Németh Zsolt – Simon Attila: Az Őrség Árpád-kori templomai. 2009. Szombathely.

Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon. 2005. Budapest.

 

 

 

MCSi Design