kele
perec1
garas1
63. évfolyam
42. szám
Megjelenés:
2019. 10. 17.
kiscim4219
 

A nyelvben csak egy dolog állandó: a változás. A magasságában az egyik legtermészetesebb nyelvi változás példája. A bizalmas stílusban igen általánossá vált, sőt egyre többször hatol be a hivatalos stílusba, annak írásbeli változatába is. A helyre utaló szó időre utaló jelentést kapott, ugyanez történt a táján, a tájban vagy a körül esetében is. Furcsán néznénk arra, aki a találkozhatunk hat óra tájban? kérdésünkre azt válaszolná, hogy tájban nem, mert épp a belvárosban leszünk. A szó ugyanolyan, mint a felé, környékén, körül, táján, tájban, tájt, valamint a körülbelül és a nagyjából, azaz valamely időpontot hozzávetőleg fejezünk ki. A jelentése mindenki számára világos, ezért semmiképp nem állíthatjuk, hogy homályosságával meghiúsítaná a nyelvi kommunikációt, mégis sokakat bosszant.

Bővebben...

A számítógépes írás kiszorította a hagyományos íráslehetőségeket. Hiszen a kézzel írott szövegeket korábban is át kellett másolni, a gépírásban pedig nagyon nehézkes volt a javítási lehetőség. Kétségtelen, hogy a szövegszerkesztő programokkal óriási időmegtakarítás érhető el, nem beszélve arról, hogy a szövegek a korábbiaknál sokkal rugalmasabban kezelhetők, tetszés szerint másolhatók, átszerkeszthetők stb.

Bővebben...

Egyre többet halljuk mostanában: miért kínozzuk a gyerekeket még ma is a kézírással? A helyes ceruzafogással gyötrik a gyerekeket az iskolában, miközben a legtöbben két ujjal írják az íméljeiket.
A kézírás évszázadok óta az emberiség kultúrájának szerves része, olyannyira hozzátartozik személyiségünkhöz, mint a beszéd. Ennek ellenére az USA legtöbb államában már abbahagyták a folyóírás tanítását az iskolákban. Európában sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy ne tudjanak kézzel írni. Amerikában azonban nem csupán a folyóírás, hanem lassan a nyomtatott kézírás is eltűnik a diákok életéből. Inkább gépelést tanítanak a gyerekeknek, a diákok a házi feladataikat is számítógépen készítik el. Már 42 amerikai államban alapkövetelmény a tízujjas gépelés.

Bővebben...

Nemsemlegesre változtatták Kanadában a nemzeti himnusz szövegét. Más országokban is történtek hasonló szövegváltoztatások, így az osztrákoknál a haza fiai helyett már a fiairól és lányairól szól a dal, és Svájcban is előálltak egy politikailag korrektebb variánssal.
Egy nyelvben, amikor bizonyos hímneműt jelentő szavak nőnemű megfelelőit is megteremtik, a társadalmi változásokat követik. Ez az igény a grammatikai nemmel rendelkező nyelvekben jóval természetesebb és érthetőbb, mint például a magyarban, ahol – grammatikai nemek hiányában – a probléma másként vetődik fel. Ha a magyarban a biológiai nem jelölve van például a foglalkozást jelentő szavakon, az nagyobb információértékkel bír, mint az indoeurópai nyelvekben.

Bővebben...

Európában több országban hirdetnek pályázatot az év szavaira. Németországban 1991-ben indította el egy nyelvész Az év legcsúnyább szava mozgalmat. A digitális korban világszerte keresik az év szavait alkalmazott nyelvészek, szótárcégek szakemberei. Alaposan megvizsgálják a keresési trendeket, hogy miért nő meg az egyes szavak iránti érdeklődés, és megpróbálják az aktuális hírekben található eseményekhez kötni.

Bővebben...

Maribori lektori gyakorlatomban többször szembesültem azzal, hogy a fiatalok elbizonytalanodtak a magyar nyelvű levél, e-mail megszólításában. Persze ez könnyen magyarázható azzal, hogy szlovén nyelven rendkívül egyszerű, minden szituációban azonosan használható megszólítást alkalmazhatnak. Gyakran kapok levelet hallgatótól Kedves Ildikó! megszólítással, ami akár hízelgő is lehetne a bizalmas viszony megléte miatt. Hivatali közegben azonban az udvariassági előírások a mérvadók. A nyelvi és kommunikációs kompetencia igen fontos egy nyelv megtanulásakor, ilyenkor mindig az elsajátítandó nyelv kommunikációs szabályaihoz kell alkalmazkodnunk.

Bővebben...

Első pillantásra ezek között a szavak között nem látszik a kapcsolat, csak ha tudjuk, hogy honnan származnak ezek a megnevezések. Ezek a szavak egykor tulajdonnevek voltak, de mára már köznévvé váltak. A köznevesülés az a nyelvi folyamat, amelynek során a nyelvhasználók egy korábban tulajdonnévként használt főnevet köznévi értelemben kezdenek használni, és ezt írásban is jelölni kezdik. Ez a jelentésváltozás történhet társadalmi okból: ilyenkor egy adott név viselője (akár személy, akár tárgy) kiemelkedik a többi közül, a többi hasonlónál ismertebbé válik, nevét egyre többen használják és lassan fogalom keletkezik belőle. Így lett például Caesar nevéből császár vagy cár, Nagy Károlyéból pedig kral és király. A másik lehetőség a pszichológiai, lélektani ok: ilyenkor jelentősége felől megközelítve válik valami szimbólummá: Vénusz istennő nevét magával a szerelemmel azonosíthatjuk, Bacchus nevét a borral. A köznevesülést azonban írásban is jelöljük.

Bővebben...

Sorozatunk befejező részében az idegen írásmód, az írásjelek, a számok és a keltezés írásában, illetve bizonyos szavak megváltozott írásmódjában bekövetkezett változásokat vesszük számba.
Az idegen írásmód körében a 217. pont d) része szabályozza a couchette-rendelés, lime-likőr, ragtime-koncert és hozzá hasonló köznévi kapcsolatok írását. A hangérték nélküli betűre végződő szavakat a tulajdonnévi előtag és közszó kapcsolatához hasonlóan (Baudelaire-vers, Loire-part, Shakespeare-dráma) kötőjelesen írjuk.

Bővebben...

Helyesírásunk egyik legproblematikusabb, legnagyobb nehézséget okozó területe a különírás és az egybeírás. A legtöbb elvet akkor tudjuk nehezen alkalmazni, amikor a jelentést is figyelembe vesszük. Egészen más a riasztóberendezés, és más az, amikor azt mondom, hogy riasztó berendezés van ebben a lakásban, azaz: nagyon csúnya. Érezni kell, hogy az egyik egy fogalom, ami egybetartozik, a másik meg egy jelzős szerkezet, ami meg nem. Ha az ember nem érzi az anyanyelvét, akkor nehezebben ír. Elsősorban nem nyelvésznek kell lenni, hanem a nyelvi érzékünket kell finomítani.

Bővebben...

Az 12. kiadással kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy a helyesírásban nem történtek jelentős változások, kevés szabályszintű változást találhatunk, inkább egyes szóalakok írásmódja lett más. Hogy megkönnyítsék a nyelvhasználók dolgát, a szerzők az új szabályzathoz egy változáslistát csatoltak, amely tartalmazza a megváltozott helyesírású szavakat, illetve mellékeltek egy leírást is arról, hogy mely szabálypontokban történt változás (akár lényegi, akár csak formai, stilisztikai).

Bővebben...

Szeptember 1-jén véget ért az a türelmi idő, ami az új helyesírási szabályzat 2015-ös megjelenése óta párhuzamosan érvényben tartotta az akadémiai szabályzat (AkH) 11. és 12. kiadását. Mostantól kizárólag a 12. kiadás van érvényben.

Bővebben...

„Minden helyesírási szabályzat menthetetlenül elavul egyszer.” Fábián Pál
 
1. Történeti áttekintés
A Magyar Tudományos Akadémia elődje, a Magyar Tudós Társaság a Magyar helyesirás’ és szóragasztás’ főbb szabályai címmel 1832-ben jelentette meg az első helyesírási szabályzatot, amely nem mindenkire nézve kötelező szabályzatnak készült, hanem csak a Magyar Tudós Társaság (Akadémia) saját kiadványai számára. Mivel az alkotók gondoltak a nyelvhasználat változékonyságára, a helyesírási szabályok időnkénti felülvizsgálatát és kisebb-nagyobb módosítását is szövegbe foglalták.

Bővebben...

A névteremtés egyik módja a feledésbe merült régi nevek felelevenítése. A kereszténység előtti időből származó nevek közül sok köszönheti a létét annak, hogy a 19. század derekán ismét divatba jöttek a régi magyar nevek. Újra ismert és kedvelt férfinév lett az Árpád, Béla, Csaba, Elemér, Jenő, Lehel, Levente. A női nevek között népszerűvé vált az azonos tőből teremtett Emese és Emőke, valamint az Enikő, Etelka, Etelke, Ildikó, Jolán.
Több olyan nevünk is van, amelynek felújított formája téves alakból származik. A mai Géza név a középkori írott források 19. századi téves olvasatából keletkezett. A betűk régi hangértékének figyelembevételével a helyesebb alak Gyejcsa, Gyécsa, Gyécse, Décse volna. Ez a név az Árpád-korban volt használatos, több királyunk is viselte. Alapja egy török eredetű méltóságnév (’herceg’), amelyhez magyar kicsinyítő képző járult (’hercegecske’). Mai keresztnévkincsünkben több alakváltozata is önálló névként anyakönyvezhető: Décse, Gécsa, Gejza, Gyécsa. Ugyancsak a 19. században tévesen ejtett méltóságnévből keletkezett a Zoltán név. Régi magyar személynévként a z betűt sz hangként ejtették, tehát az Árpád-kori ejtése: [szoltán]. Jelentése összefügg a később kialakult szultán szó jelentésével: ’uralkodó, fejedelem’. A 14. századra eltűnt a névkincsből, csak a 19. századi felújítás nyomán jelent meg ismét. A mai magyar keresztnévkincsben meglévő önálló névként használatos alakváltozatai: Solt, Zolta, Zsolt.
Szintén téves olvasat eredménye a Petúr férfinevünk. A középkori helyesírással a Péter név nyelvjárási Petür változatát Petur formában írták, azaz az ü hang jelölésére az u betűt használták. Ennek az alaknak a téves olvasatából származik a Petúr név, amely a mai magyar keresztnévkincsben Petur alakváltozatban is létezik.
A felújított nevek sajátos csoportját képviselik azok, amelyeknek nemcsak a régi magyar nyelvben volt közszói jelentésük, hanem ma is részei a köznyelvi szókészletnek. Férfinevek: Bajnok, Bátor, Bors, Csikó, Erős, Sólyom, Som, Tormás, Táltos. Női nevek: Ajándék, Balzsam, Gyöngy, Piros, Színes.
A fenti csoport átvezet bennünket a névteremtésnek ősidőktől kezdve jól ismert formájához, a közszavak személynévként való használatához. Az újabban keletkezett férfinevek közül ide sorolhatjuk: Bojtorján, Dalia, Jávor, Regös. Női nevek jóval nagyobb számban sorolhatók ebbe a típusba. Sok közöttük a növénynév: Árnika, Borbolya, Borostyán, Gyopár, Kála, Kökény, Liliom, Magnólia, Mandula, Málna, Montika (’pipitér’), Sziringa (’orgona’). Sok az értékes vagy pozitív dolgot jelentő közszóból alakult név: Korall, Gyémánt, Platina, Remény, Szellő.
A névteremtés másik formája az írók, művészek által kitalált nevek keresztnévként való elterjedése. A műalkotások révén ismertté és kedveltté vált nevek folyamatosan bővítik a névkincset. Már a 12–13. századtól vannak adataink arról, hogy a trójai mondakör hőseinek nevei Európa-szerte elterjedtek, de divatosak voltak a francia lovagregények hőseinek és hősnőinek nevei is. Középkori irodalmi eredetű neveink közé tartozik a Roland-ének hatására népszerűvé váló Roland ~ Loránd, Lóránt és Olivér nevünk. Külön érdekesség, hogy az utóbbi név esetében az irodalmi névadás kétszeres hatásának lehetünk tanúi. Ugyanis az évszázadok alatt majdnem feledésbe merült Olivér nevet a 19. században Jósika Miklós újította fel és tette népszerűvé Abafi című regényének főhőse által.
Keresztneveink között egyaránt van példa a magyar és az idegen szerzők műveiből elterjedt nevekre, verses és prózai művek, regények, színdarabok, operák, filmek hőseinek ily módon való továbbélésére. Regényhős nevéből vált önálló keresztnévvé: Árnika, Berzsián, Eszténa, Kincső, Száva, Szilamér, Tímea, Zéta. Valamely dráma szereplőjének nevéből keletkezett: Anitra, Hippia, Tünde, Zuboly. Zenemű szereplője volt: Almiréna, Pamína. Filmszereplő nevéből vált keresztnévvé: Alóma.
Már a legkorábbi nyelvemlékeinkben is előfordulnak szóösszetétellel keletkezett tulajdonnevek, amelyek összetett közszóból váltak tulajdonnévvé. A szóösszetétellel keletkezett személynevek a közszavakhoz hasonló grammatikai viszonyokat tükröznek. A mellérendelő viszonyban jelentős az ikerítéssel keletkezett becézők új névalakként való továbbélése (Anna-Panna, Anni-Panni, Anka-Panka). Az alárendelő viszonyra a mai keresztnévkincsből mindössze két példát tudunk, a jelöletlen birtokos jelzős Hadúr és a minőségjelzős Kisanna nevet. A Kisanna századokon át az Anna név Erdélyben szokásos becézője volt. Olyannyira beilleszkedett a névrendszerbe, hogy rövidüléssel és képzéssel keletkezett becealakja, a Kisó a mai magyar keresztnévkincsben önálló névként él tovább.

Bővebben...

MCSi Design
A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
Részletes leírás Rendben