Ezernyi számu nép tódult össze…

  • Nyomtatás
  • tort tuk2619Dervarics Kálmán hírközlőnk mostani, a cserencsóczi templom alapkövének letételéről – mely 1856. május 27-én zajlott – szóló jelentése a Vasárnapi Újság Vidéki hírek című rovatában igen hosszúra sikeredett. Beszámolóját így kezdi, a második részét pedig következő alkalommal olvashatjuk.


    … Ezernyi számu nép tódult össze, elhozva gyermekeiket is, hogy emlékezetükbe véssék tárgyát és nagyszerűségét ez ünnepélynek. Jelen volt itt a lendvai járási összes hivatalnoki kar; méltós. báró Duka Péternő, szellemdus két leánya, báró Duka Miklós s lelkes nője, Ghika Constancze herczegnő, Derranő és Raics János ő méltóságaik, a vidékbeli egyházak főnökei s a honoratiorok. Az alapkőbe magyar, német, latin és azon vidék divatozó vendslav nyelven irt okmányok, miután a jelen volt nagyszámu írástudók által aláirva s megpecsételve lőnek, tekintetes Keresztessy Jósef cs. k. szolgabiró s Ferencz József rend keresztes vitéze által e czélra készittetett üveg és bádog ládikába jelenleg forgalomban lévő s nagyobbára ez évben vert arany, ezüst és réz pénznemek mindegyikéből két-két darabbal elzárva, tétettek le. Az alapkövet beszentelő egyházfiak, a cs. k. hivatalnoki kar minden tagja, ugy ő méltóságaik és a honoratiorok egyenkint lépdeltek a gödörbe a kalapácscsal-ütési szokásos szertartást teljesitendők. A szertartások végeztével aztán a már teritett asztalokhoz ülénk, hol vidám kedvünket a tüzlángu borok, ugy a jó zene és 14 mozsárnak szakadatlanul tartott ropogása még inkább felvilanyozta. Nem hiányoztak dictiók és félköszöntések uralkodó Királyunk ő cs. k. apost. Felségeért, Fenséges Családjáért, Magyarhazánk cs. k. Főkormányzója Ő Fenségeért s mind azokért, kik az ünnepélynek nagyszerűségét áldozattal s tettleg is elősegiték; ezek közt megemlitem a már fennt emlitett tek. cs. k. szolgabiró urat, ki tanusitott fáradalmival s szakavatott rendezéseivel ez ünnepély körül a főérdemet kivivta és tisztelendő Borovnyák Mátyás cserencsóczi plébános urat, ki legőszintébb magyar házi-gazdai szivességgel fáradozott nagyszámú s érdemes vendégei körül, s kinek a népnevelés és tanitás körül tanusitott erélye, ugy a rend és eddigi ó egyház csinossága körül tapasztalt finom tapintata, mint szinte a népnek az egyházbani gyönyörü öszhangzatu éneklésre tanitása csak dicséretet és hálát von maga után. (...)