kele
perec1
garas1
65. évfolyam
18. szám
Megjelenés:
2021. 05. 06.
kiscim1821
 

„Dobronak mezővárosába magyar ajkú tanitógyakornok kerestetik”

tortukor44191A múltkor olvashattuk, hogy milyen siralmas állapotban volt a dobronaki iskola 1870-ben, annak ellenére, hogy egy évvel korábban, 1869-ben megalakult az iskolaszék. Néhányszor már üléseztek is, de az ülések „mit eredményeztek: arczpirulással kell a világ előtt bevallani, hogy semmit. Épen semmit.

A köztiszteletben álló helybeli plébános úr nt. Székely István elnökünk az iskolaszék ülésein folyton meleg szavakkal buzditja a tagokat, hogy mi minden teendőjök van elhagyatott iskolájok körül. Szóval, egyaránt iparkodik lelkesíteni mind az iskolaszéket, mind pedig a népet iskolája iránt; de haszontalanul.

’Ha eddig jó volt, ezután is jó lesz’ — mondja egy két ajk a többi ennyit sem. A város korcsmáját kellenne iskolává alakítani, s igy korcsmát pedig egészen újból építtetni. Absurdum!” – írja a Néptanitók lapja, 1870. március 31. száma.

Hát csodálkozunk, hogy ezek után nem volt jelentkező a meghirdetett segédtanári állásra? A Néptanitók lapjában ezt még ugyanebben az évben (1870), augusztusban meghirdették, meg még további öt alkalommal a következő évben, 1871-ben (a hirdetések tartalma enyhén változott; a szeptemberiben enyhe kétségbeesést is lehet már érezni):

tortukor44192„Zalamegye, Dobronak mezővárosába egy magyar ajkú tanitógyakornok (ki legalább 3—4 latin- vagy reálosztályt végzett legyen) kerestetik. Kinek egész ellátása és szállása — külön szobával — lesz. Ágynemű nem adatik. Az illető időnkint az orgonálásban oktatást is nyer, annálinkább, miután a vállalkozó kiválólag mint kántorsegéd fog működni. Fizetése tekintetében alulirttal levélben értekezzék. Az állomás szeptember hóban elfoglalható. Dobronakon, aug. 25-én 1870. Ut. pósta: Alsó-Lendva. Fatér József, kántortanitó”

„Alulirt egy róm. kath. magyarajku képezdevégzett segédtanítót keres; ennek hiányában egy tanitó pályára készülő egyéniség is elfogadtatik. Első esetben a fizetés 80 frt, második esetben 60 frt, egész ellátás, ruhamosás és lakás; ágynemű nem adatik.  A vállalkozót kérem — mielőbb magát alulirttal érintkezésbe tenni levél által szíveskedjék, mert az állomás azonnal elfoglalható. Dobronak (u. p. Alsó-Lendva; utolsó vasúti állomás Csáktornya), szeptember hó 29-én 1871. Fatér József, kántortanitó.”

MCSi Design