kele
perec1
garas1
65. évfolyam
18. szám
Megjelenés:
2021. 05. 06.
kiscim1821
 

Freyler Sámuel emlékére

tortukor1520Rovatunk e havi számában „Cipott Rudolf, pucinci ev. lelkész” 1868. július 6-án keltezett nekrológját olvashatjuk, amit Freyler Sámuelnek szentel, aki halálakor Dobronakon lakott (ott is temették el; a Puczinczi ag. hitv. ev. Gyülekezet Halottak Anyakönyve 128. száma alatt találjuk a bejegyzést). A nekrológ a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1868. július 19-i számában jelent meg, de mivel igen hosszúra sikeredett, most csak egy részét tudjuk közölni, a kimaradt részeket pedig a következő számokban.

Az Ur veteményes kertjének egy igénytelen, de fáradhatatlan szelid lelkű nyugalmazott kapását, széles tudományu t. c. Freyler Sámuel urat, volt körmendi ev. gyülekezet egykoron munkás s lelkiesméretes tanítóját kisértük ki az örök nyugalom helyére a dobronaki temetőbe e folyó hó 3-án élte 79-ik évében. A boldogult közel 40 évig fáradozott lankadhatatlan tevékenységgel itt körmendi egyház növendék serege körül. Egyike vala ő azon ritka jelességü szakavatott tanítóinknak, ki

bensöleg hivatva lévén ezen tövisekkel teljes pályára zavartalan vidám kedélylyel s igaz lelki örömmel vezette annak idejében a reá bizott kisded honpolgárokat, éppen ennél fogva működésének áldott gyümölcsei mégis látszottak tanítványain, ezek közül számosan emlékeznek reá még ma is kiirthatatlan kegyelettel, kikbe ő a szelid, erkölcsök s tudományok égi szikráját meghonosítván, haszonvehető polgárokká s lelkes buzgalmu egyháztagokká fejlődtek biztos vezérkezei közt. Növendékeinek s igy az utókor hálájára annyival is inkább érdemesité magát: mert többen valának tanítványai közül, kiket ö képzettségénél fogva a körmendi iskolában a gymnasialis szaktanokra is ügyesen előkészítvén, a soproni lyceum grammatikai és syntaktikai osztályaiba is felvétettek. Ez előtt 10 évekkel elgyengülése következtében hivataláról lemondván, azóta szeretett leánya Louiza, Mayer Frigyesnő védszárnyai alatt élvén, de legvégső napjáig munka és tanulmányozás közt. Elhunytát most emlitett leányán kivül Károly turkevei- kunsági jeles kántor és orgonista, József magányzó fia s számos unokái, hálás szívvel siratják. Béke és áldás lebegjen a tanítok e jeles Nestorának s a haza e munkaszerető elaggott napszámosának sirhalmán!

(Folytatjuk)

 

 

MCSi Design