A petánczi Széchenyi-forrás

 • Nyomtatás
 • torttukor1221A Zalamegye 16. számában 1882. októberében Uj hazai savanyuvíz forrás címen az alábbi rövidke cikk jelent meg:

  Petánczon Vasmegyében Radeín mellett f. évi augusztus hóban egy rendkívüli szénsavdús alkalikus savanyúvizet fedeztek fel, mely Petánczi Széchenyi-víz név alatt ugyancsak augusztus hó végén a forgalomnak át is lett adva. Bernáth József budapesti tanár, a balneologiai egylet elnöke emlitett vizet vegyelemzés alá vevén, azt tapasztalta, hogy a kötött és szabad szénsav összes tartalma 47-76, úgy hogy a petánczi forrás szénsavtartalmát illetve minden más hasonlót jóval felülmúl. A petánczi forrás életrendi tekintetben rendkivüli szomjenyhitőleg és az izlési, úgy emésztési szervekre gyengéden gerjesztőleg hat. — E forrás vize kétségkívül vetélytársa leszen a radeini savanyúviznek, mely városunkban igen nagy kelendőségnek örvend. — A megrendelések a „Petánczi forrás igazgatóságá”-hoz czimzendők, u. p. Regede.

   

  Ugyanez a hetilap 1883-ban így írt a forrásról:

  Magyarország délnyugoti részén, ott, a hol a Mura a kies Stájert elhagyva, hazánk virányos vidékére ér, a Mura régi medréből már évtizedekkel ezelőtt natronsavas források bugyogtak fel, a nélkül hogy a közfigyelem legkevésbbé is reájuk irányult volna, dacára annak, hogy a nagyon is közel fekvő és szorosan véve hazánk határán levő Radein évek során keresztül a közel és messze vidéket elárasztá nagyon is kellemes izü savanyú vizével.

  A petánczi (Petáncz Vasmegyében a muraszombati járásban) rokon tartalmú forrásokat egészen figyelmen kivül hagyták. Nem akadt vállalkozó szellemü ember, a ki felfogva a föld gyomrában rejlő eme kincsnek becsét, azt az emberiség hasznára értékesítette volna. Végre egy zalamegyei földbirtokos, egyúttal szenvedélyes geologus több, már kezdetben jelentékenynek látszó tünemény és kísérlet alapján a források gazdag tartalmáról teljesen meggyőződött, tapasztalván, hogy a fölfedezett 4 forrás naponkint mintegy 50 ezer liter vizet szolgáltat. A vizet a bécsi egyetemen vegyelemzés alá bocsátotta és annak alapján a források területét drága pénzen megvette.

  (folytatjuk)