A kanizsai török basa 1652-ben írt levele

 • Nyomtatás
 • tortukor3519A török uralkodásáról Dervarics Kálmán bővebben is írt a Vasárnapi Ujság 1855-ös évi 32. számában. Sőt! A kanizsai török basa 1652-ben írt két levelének másolatát is beküldte, amelyekben „ő basasága a martyánczi helvét és ágost. lelkészek és ottani nép közt fenforgott pörös ügyet intézi el”.

  (Vasárnapi Ujság, 32. szám, 1855. augusztus 12-én)


  A martjánczi községnek vasvármegieben.
  Mi Kanisa Vegh Várának fő fő Agáy; ti kik vattok Mart jánczi polgárok kicsintöl fogva nagik, ez levelünket látván azt adgiuk tudástokra, hogy tj közületek lévő tizenegy vagy tizenniolcz falubeli polgárok az egéz vármegie pöczétes levelével jütek ide; megh értetük mindezt hogy van az levél jrva, hogy minden ember az maga hütén megálion, kalvinista kalvinista predicatort tartson, Luteranus Luteranust és mindenik maga predicatoriának fizessen; Mi Kanisai Agák azt helien hattunk, ha fejetek köll, egymás hütén megálliátok, egymás között szépen vesztegségben legyetek avagy élietek, mert ha egymás közt háborúság esik, fejetekkel fizetitek, Luteranus Luteranusnak fizessen ehhez tarczátok magatokat. Ha ez predicatorok az török Ispaya földit elik tüle fizessenek, ha fejetek köll Ehhez tarczátok magatokat. Költ Kanisán 1652 (aláirás nélkül tizenegy pecséttel).

  Martjánczi ágost. vallás predicatoriának!
  Én Muszel Martjánczi Ispaya adom tudtodra Pap vagy e, vagy mi ördög vagy? vagyon hiremmé, hogy az polgárokat üzöd kergeted, magad pedig szélyel ide s tova jársz, hanem mikint ez levelemet látod, ha az én falumban akarsz laknj, hát meg böczülj az polgárokat, mert ha ugy cselekszel, mint ekkoráig cselekedtél az Polgároknak, az én igaz török hitemre mondom, hogy bizon megbánkozol róla, az én falumban penig ne lakjál, mert ha meghallom hogy itt lakol, bizon mindgyárt oda megyek s az házadat meggyujtom.


  Dervarics még hozzáfűzi: Ezen levelek sokáig a martyánczi kath. egyház iratai közt tartattak, néhány év előtt azonban magánkézbe kerültek; hiszem, miként jelenlegi birtokosa honfiúi kötelességének érzendi ezen történeti érdekü leveleket nemzeti muzeumunknak átadni annál is inkább, nehogy magánkezekben olly sorsra jussanak, minőre dicső emlékű Hunyady János vas buzogánya jutott Erdélyhonban.