Mivel járt a tanítói állás 1871-ben?

 • Nyomtatás
 • A múltkor láthattuk, hogy a (dobronaki) tanársegédi állás mit kínált a pályázónak, most pedig nézzük meg, hogy mit kínáltak a közösségek a tanároknak. Két álláshirdetésünk is van, mindkettő 1871-ben jelent meg a Néptanítók Lapjában; az egyikben az újonnan megalapított kebelei iskolába keresnek tanárt, a másikban pedig Barkóczra.

  Kebele

  1) Lakás: 2 szoba, egy konyha, egy kamra s egy istálló;

  2) a háznál egy holdra terjedő kert;

  3) két hold szántóföld, melynek müveltetése a vállalkozót terhelendi;

  4) 200 frt o. é. készpénz, mit az elöljáróság előre évnegyedenként a lakosságtól szedend be s adja át a tanitónak;

  5) 28 mérő tiszta rozs;

  6) 9 mérő tiszta buza; (e 37 mérő jószágot évenként maga az elöljáróság szedi be s mindig október 1-én már átadja tanítójának);

  7) 2/4 sessio birtok után járó fajzás, és szabad legeltetés; végre

  8) minden négy iskolába járó gyermek után egy szekér fa (haza szállítva), mi a tanterem fűtésére használtatik.

  Fölhivatnak tehát mindazon pályázni kívánó róm kath. tanitó urak, kik ezen állomást elnyerni óhajtanák, kérvényeiket tanitói oklevelökkel s egyéb (eddigi szolgálataikról szóló) okmányaikkal egyetemben „főtiszt. Székely István pléb. ur, mint az iskolaszék elnökéhez Dobronakon (u. p. Alsó-Lendva)" bérmentesen czimezve ez év deczemb. 20-ig legfölebb 25-éig eleve megküldeni, s ha lehetséges, személyesen is megjelenni szíveskedjenek; annálinkabb, mert az állomos azonnal betöltendő lesz.

  Megjegyzendő, kik a magyar nyelv mellett a horvát vagy vend nyelvet csak némileg is birják, előnyben lesznek.

  Dobronak, nov. 26-án 1871.

  (Utolsó vasúti állomás: Csáktornya.)

  Fatér Jósef.

  Barkócz

  Vasmegye muraszombati járás Bárkócz község közös iskolájánál egy évi 274 frt fizetéssel, 4 catastrál hold szántóföld használattal, szabad lakással ellátott tanitói állomásra pályázat hirdettetik; kellék, hogy a pályázó a magyar nyelven kivül a vend nyelv némü ismeretével is birjon.

  Folyamodni kívánók bizonyítványaikkal, kellőleg felszerelt kérvényeiket a bárkóczi község községi iskolaszék elnöke Buzetty Jánoshoz f. évi april hó 24-én tartandó választásig küldjék be.

  Az állomás f. év május 1-én elfoglalandó.

  Bárkóczon, február 22-én 1871.

  A községi közös iskolaszék