Kellő elismeréssel kell itt megemlitenem…

 • Nyomtatás
 • tortukor2020Folytassuk most Cipott Rudolf pucinci ev. lelkész Freyler Sámuelnek szentelt levelét a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1868. július 19-i számában, amelynek egy részét az előző rovatban közöltük. A második részben szerzőnk dicsérettel illeti a dobronaki plébánost, a belatinciról viszont már nincsen ilyen jó véleménnyel, és ezt bőven ki is fejti.

  ... Kellő elismeréssel kell itt megemlitenem a dobronaki r. kath. lelkész minden felekezetességen felül emelkedő szeretetét és türelmét, miszerint hideg tetemeinek sirt engedett ásatni a kath. temetőben, ugy szinte nem botránkozván meg prot. szertartású temetésünkön a harangokat is ez alkalommal meghúzatta. De nem igy cselekedett itt közel hozzánk nem rég, a bellatinci mezőváros plébánusa. Meghalálozván ugyanis ottan lakó igen tisztelt közkedvességü refor. vallású megyei segédesküdt t. c. Babocsay ur felejthetetlen drága magzata, ezt többszöri ostromló esedezése folytán sem ki nem harangoztatá, sem a bellatinci kath. sirkertben a boldogult kis ref. fiu porhűvelyének a kedves szülők nagyszerü sérelmére helyet nem adott, Bellatinichoz 6 - 7 órányira eső Szent Györgyvölgyi ref. te-metőbe kellett azt elszállittani eltakarittatás végett. Meg nem foghatom, mi ok birhtta az érintett nagyon tiszt. plébános urat e kérelem megtagadására, holott nekem már itteni hivataloskodásom alatt, három ágostai vallású halottam volt az emlitett m.-városban, irányunkban ily idegenkedő s botránkoztató lelkületet soha sem tanusított. Vagy tán előtte más ember, más keresztyén az ágostai, mint a helvét hitvallásu ? ! Vagy abban lát botránkoztatást a nagyon tiszt. plébános ur, hogy ref. testvér halottainkat a temetőben egy egyszerű fejfa jelzi és nem kereszt?! Történt légyen bár mi okból, de mindenesetre szégyen foltja marad e jelen felvilágosodott jogegyenlő századunknak. Ily eljárás nem csak a keresztyénség, de az emberiség elleni bűn bélyegét hordozza magán. Halottainkat s vélök a kedves szülőket s hátramaradottakat igy büntetni, nem felebaráti szeretett, nem Krisztus szelleme ! ... Mikor fognak egyszer köztünk, e honlakosi közt ily botránkoztató chinai falak örökre leromboltattni?

  Kelt, Pucincon jul. 6 án 1868.

   

  Cipott Rudolf

  lelkész